Meny

Global Utmaning är en fristående och oberoende tankesmedja

Om oss

Global Utmaning är en fristående, oberoende och entreprenöriell tankesmedja som verkar för långsiktiga lösningar på kriser i de ekologiska, ekonomiska och sociala systemen.

Vi skapar plattformar för samverkan mellan forskning, näringsliv, politik och civilsamhälle.

Global Utmaning är en nod i internationella nätverk som arbetar med strategiska analyser, policylösningar och opinionsbildning genom dialoger, seminarier och rapporter.

Tankesmedjan har ett erfaret och kvalificerat nätverk av seniora rådgivare med tvärsektoriell kompetens och en stark tro på framtiden.

Verksamheten leds av ett kansli som styr idéarbetet, verksamhetsutvecklingen och genomför projekt samt en styrelse som beslutar om tankesmedjans inriktning.

Tankesmedjan är en ideell förening som finansieras genom projektmedel från institutioner och myndigheter samt av våra partners som utgörs av olika organisationer och företag.

Fokusområden

Tankesmedjan Global Utmanings arbete genomsyras av ett brett perspektiv; vår tids utmaningar är nära sammankopplade. Utifrån det synsättet belyser vi de globala utmaningarna inom ekonomi, klimat, energisystem, vatten, hälsa, urbanisering, digitalisering, demografi, migration och integritet.

Ekonomi

Den globala marknadsekonomin har lyft miljontals människor ur fattigdom. Samtidigt har ojämlikheten i fördelningen av världsekonomins frukter ökat markant. Det finansiella systemet måste globalt regleras och dagens ekonomiska stagnation brytas. Det kräver en ny grön, cirkulär och  inkluderande tillväxtmodell som skapar värde, arbete och välfärd. Hur ser morgondagens nya ekonomiska berättelse ut?

Klimat

Klimatförändringarna och överutnyttjandet av ekosystem är en ödesfråga i vår generations händer. Naturresurser som färskvatten och fisk utarmas och Östersjön hotas av ekologisk kollaps. Den kortsiktiga kostnaden för en slösaktig resursanvändning är allt för låg. Lägre finansiell risk nås genom investeringar i hållbarhet och att minska de ekologiska fotavtrycken är klokt ur ekonomisk synvinkel. Varför tvekar politiken inför att göra de nödvändiga investeringarna?

Energisystem

Det globala energisystemet byggt på fossila bränslen, håller på att förändras till ett system som bygger på förnyelsebar energi. De som vågar gå före och investera i omställningen har stora ekonomiska konkurrensfördelar att vinna och minskar sin säkerhetspolitiska risk genom energiberoende. Det finns samtidigt stora behov av investeringar i bostäder och nya transportsystem. Hur kan den gröna omställningen bidra till också en socialt hållbar utveckling?

Vatten

Tillgången till vatten är en grundläggande förutsättning för allt liv och en av vår tids största utmaningar. På grund av miljöförstöring, den snabba befolkningstillväxten och ökad konkurrens om naturresurser står vi inför storskaliga kriser inom brist på vatten och vattenkvalitet. Det innebär inte bara risker inom hälsa och välfärd för världens befolkningar, utan hotar också möjligheterna till hållbar ekonomisk tillväxt. Hur kan innovation och partnerskap mellan olika sektorer bidra till att säkerställa rent dricks- och färskvatten samt friska hav för våra framtida generationer?

Hälsa

Det finns en verklig ojämlikhet i de globala och lokala skillnaderna i hälsa och utbildning. Sociala investeringar i ökad folkhälsa och human kapital är avgörande för ett lands ekonomiska utveckling, oavsett ifall landet är rikt eller fattigt. När biståndet, liksom FN ska gå från millenniemål och fattigdomsbekämpning till utvecklingsmål och samhällsbyggande är människors hälsa avgörande.

Urbanisering

Jordens befolkning växer och det sker en kraftfull urbaniseringsvåg med ett antal megastäder som växer fram. På många sätt möts globaliseringen i städerna vilket skapar möjligheter men också sociala och ekonomiska konflikter. Livsvillkoren kan förbättras samtidig som resurseffektivare lösningar kan utvecklas och spridas. Hur kan städer visa ledarskap och gå före i den globala hållbarhetsomställningen?

Digitalisering

Digitaliseringen är motorn i det teknologiska skifte som pågått i över ett decennium. Detta skifte påverkar arbetsmarknad, ekonomi och samhälle på ett fundamentalt sätt och driver på andra områden som robotisering och life science. Är vi på väg in i en ny våg av arbetslöshet samtidigt som vi ser en digital guldålder där vi skördar teknikskiftets frukter?

Demografi

Europas och Sveriges befolkningar åldras. Vi lever allt längre och vi har blivit friskare. Allt färre ska försörja allt fler, vilket ställer krav på sociala reformer, innovationer och finansiering av morgondagens välfärd. Samtidigt utgör Afrikas och Asiens yngre befolkningar världens verkliga tillväxtpotential – om de ges möjlighet till utbildning och demokrati. Hur kombinerar vi de demografiska samhällsutmaningarna?

Migration

Migration är en välkommen konsekvens av globaliseringen och en viktig källa för tillväxt, innovation och dynamism samt en viktig komponent i den demografiska balansen. Migranter är genom remitteringar världens största biståndsgivare och de transnationella band som skapas bidrar till att koppla samman världen. Varför ses migration emellanåt som något hotfullt när de ekonomiska fördelarna är så stora?

Integritet

På internet kommunicerar människor och maskiner, och där samlas ofantliga mängder data om allt och alla. När all information analyseras utvecklas kunskap och vetenskap. Men oron över integriteten ökar och farhågor finns över vad statliga och kommersiella intressen kan göra med denna personliga information. Hur ska integriteten skyddas?

Seniora rådgivare

Tankesmedjans främsta tillgång är vårt nätverk av över 90 seniora rådgivare med expertkunskaper från civila samhället, politik, näringsliv och forskning.

Lennart Båge Lennart Båge
Catharina Nystedt Catharina Nystedt
Staffan Laestadius Staffan Laestadius ?
Birgitta Englin Birgitta Englin
Ulf Dahlsten Ulf Dahlsten ?
Maria Wetterstrand Maria Wetterstrand ?
Mats Svegfors Mats Svegfors
Gun-Britt Andersson Gun-Britt Andersson
Anders Wijkman Anders Wijkman
Allan Larsson Allan Larsson

Våra partners

Global utmanings verksamhet möjliggörs av våra partners från myndigheter, organisationer och näringsliv. Kontakta vår VD Johan Hassel johan.hassel@globalutmaning.se för möjligheten att bli partner och utveckla idéer tillsammans med oss.