Meny

Global Utmaning
- en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling

Agenda 2030 i praktiken/ SDGs in practice

Vi har tio år på oss att försöka uppfylla de globala målen innan Agenda 2030 löper ut. Det är stora åtaganden men inte mycket tid. För att målen ska kunna genomföras, både lokalt såväl som globalt, är det dags att visa på hur dessa kan omsättas i praktiken. På Global Utmanings digitala världskarta visar vi goda exempel på hur människor, företag och organisationer arbetar dagligen för att genomföra målen i praktiken.

Övergången till hållbara och inkluderande samhällen beror på oss alla. Om du delar med dig av dina goda exempel, kan du hjälpa oss att utveckla detta verktyg som kan inspirera andra. Tack för att du engagerar dig!

Aktuellt

Thursday last week Global Utmaning organized its first national webinar for Belarusian and Georgian participants of the Sustainability Leadership...

Läs hela artikeln

Latest Tweets

Om oss

Global Utmaning är en oberoende tankesmedja som verkar för hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och klimatmässigt.

Vi skapar plattformar för samverkan mellan forskning, näringsliv, civilsamhälle, förvaltning och politik där erfarenhets- och kunskapsutbyte ligger till grund för policyförslag som accelererar transformationen mot hållbara samhällen.

Tankesmedjan är en nod i internationella nätverk som arbetar med strategiska analyser, policylösningar och opinionsbildning genom dialoger, seminarier och rapporter. Vi har ett kvalificerat nätverk av seniora rådgivare med tvärsektoriell kompetens.  

Global Utmaning är en ideell förening som finansieras genom projektmedel från institutioner och myndigheter samt av våra partners som utgörs av olika organisationer och företag.

Utmaningar

Tankesmedjan Global Utmanings arbete genomsyras av ett brett perspektiv; vår tids utmaningar är nära sammankopplade. Utifrån det synsättet belyser vi de globala utmaningarna inom ekonomi, klimat, energisystem, vatten, hälsa, urbanisering, digitalisering, demografi, migration och integritet.

Ekonomi

Den globala marknadsekonomin har lyft miljontals människor ur fattigdom. Samtidigt har ojämlikheten i fördelningen av världsekonomins frukter ökat markant. Det finansiella systemet måste globalt regleras och dagens ekonomiska stagnation brytas. Det kräver en ny grön, cirkulär och  inkluderande tillväxtmodell som skapar värde, arbete och välfärd. Hur ser morgondagens nya ekonomiska berättelse ut?

Urbanisering

Jordens befolkning växer och det sker en kraftfull urbaniseringsvåg med ett antal megastäder som växer fram. På många sätt möts globaliseringen i städerna vilket skapar möjligheter men också sociala och ekonomiska konflikter. Livsvillkoren kan förbättras samtidig som resurseffektivare lösningar kan utvecklas och spridas. Hur kan städer visa ledarskap och gå före i den globala hållbarhetsomställningen?

Klimat/energisystem

Det globala energisystemet byggt på fossila bränslen, håller på att förändras till ett system som bygger på förnyelsebar energi. De som vågar gå före och investera i omställningen har stora ekonomiska konkurrensfördelar att vinna och minskar sin säkerhetspolitiska risk genom energiberoende. Det finns samtidigt stora behov av investeringar i bostäder och nya transportsystem. Hur kan den gröna omställningen bidra till också en socialt hållbar utveckling?

Rådgivare

Tankesmedjans främsta tillgång är vårt nätverk av över 90 seniora rådgivare och Future Thinkers med expertkunskaper från civila samhället, politik, näringsliv och forskning.

Boel Rydenå Swartling Boel Rydenå Swartling
Minéa Frykman Minéa Frykman
Staffan Laestadius Staffan Laestadius ?
Kristina Persson Kristina Persson Grundare av tankesmedjan Global Utmaning
Eva Alfredsson Eva Alfredsson
Noura Berrouba Noura Berrouba Future Thinker
Catharina Ringborg Catharina Ringborg
Birgitta Englin Birgitta Englin
Anders Wijkman Anders Wijkman
Allan Larsson Allan Larsson

Våra partners

Global Utmanings verksamhet möjliggörs av våra partners från myndigheter, organisationer och näringsliv. Kontakta oss för möjligheten att bli partner och utveckla idéer tillsammans med oss.