Meny

En ny bopolitik för Sverige

Bostadsbristen i Sverige är utbredd, inte minst i storstäderna. Bofrågan har fått ett allt större utrymme i den offentliga debatten och dagspress har det senaste året rapporterat dagligen om en alarmerande situation. Under valrörelsen lades däremot få konkreta förslag kring hur bostadsbristen och segregationen kan motverkas. 

Som politiskt obunden tankesmedja vill Global Utmaning medverka till att bryta dödläget kring bostadsfrågan. Det krävs ett nytt samlat grepp från ansvariga på nationell, regional och kommunal nivå för att ta fram strategier för bostadsfrågan. Med antologin ”En ny plattform för att lösa bostadsfrågan” tar Global Utmaning initiativet till att skapa en ny plattform för att långsiktigt lösa bostadsfrågan. 

Plattformens syftar till att säkerställa att framtidens byggande och boende verkligen bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling. Den ska främja samverkan mellan alla berörda aktörer och göra det möjligt att lösa bostadsfrågan i hela landet. Den ska även bidra globalt genom att sprida svenska samverkansidéer och svensk teknik för byggande och boende. Utöver det ska plattformen bidra till att samhället blir mer inkluderande genom att underlätta skapandet av en blandad stad och bostadsområde där människor med olika bakgrund och ekonomiska förutsättningar kan leva och mötas. 

För att reda ut vilka problem och möjliga lösningarna som redan finns, och som kan vara hörnstenar i att komma vidare i en annars låst debatt, bjuder Global Utmaning in aktörer från offentlig sektor, politik, näringsliv, forskning och civilsamhälle till konstruktiva diskussioner. En kärngrupp av tankesmedjans seniora rådgivare inleder en dialog med relevanta beslutsfattare samtidigt som arbetet konkretiseras under våren 2020 genom en serie policydialoger. Varje tillfälle lyfter olika tematiska områden som antologin utpekat som avgörande, med det övergripande syftet att skapa intresse för en ny samverkansmodell, föra samman befintliga inspel på lösningar från olika samhällsaktörer, samt att konkretisera hur det skulle gå till.

 

Policydialog 1: Plattform för samverkan
29 januari 2020

För att reda ut vilka problem och möjliga lösningarna som redan finns, och som kan vara hörnstenar i att komma vidare i en annars låst debatt, bjuder Global Utmaning in aktörer från offentlig sektor, politik, näringsliv, forskning och civilsamhälle till konstruktiva diskussioner. 

Vid det första tillfället bjuds de tankesmedjor som varit mest engagerade i debatten och som redan tagit fram egna förslag, in till dialog för att lägga ett gemensamt pussel där olika befintliga policyförslag ska kunna sammanfogas för att bidra till en enhetlig ny bostadspolitik.

Policydialog 2: Tema Boendeformer
25 Februari 2020

Bostadsförsörjning och samhällsplanering är två sidor av samma mynt och förutsättningarna att förverkliga ett gott boende och en hållbar samhällsutveckling skiljer sig kraftigt åt i olika delar av landet. Trots det är de reformförslag som förekommer i debatten främst generella. Det är därför viktigt att lyfta formen på boenden i debatten. Alla boendeformer medför sina specifika utmaningar. Dagens utmaningar med ökad gentrifiering, utbredd segregation och bristande generationsväxling på landsbygden visar att rådande stuprörs- och marknadstänkande inte skapar möjligheter för en samlad strategi för hur parter, regler och villkor ska kombineras för att uppnå hållbar utveckling.

Plattformens utgångspunkt för vidare diskussioner är att inblandade parter är ömsesidigt beroende av varandra för att realisera en hållbar modell som möter behoven så väl som hållbarhetskraven. Med bakgrund mot detta, bjuder Global Utmaning in till den andra dialogen i serien ”En ny bopolitik för Sverige”. Vid detta tillfälle samlar vi olika aktörer som är engagerade i debatten för att diskutera förslag för en gemensam väg framåt.

Policydialog 3: Tema Upprustning
24 Mars 2020

Det finns ca 4,8 miljoner bostäder i Sverige. Drygt hälften i småhus och resten i hyres- och bostadsrätter. Det årliga tillskottet är endast en knapp procent av detta. Ändå ägnas förvånansvärt lite tid och energi åt att få dessa områden socialt och ekologiskt hållbara. Bostadsfrågan måste således inkludera utveckling och anpassning av det stora befintliga beståndet om den ska bidra både till ett bättre anpassat utbud av bostäder och till hållbar utveckling av både städer och landsbygd.

Till det tredje dialogtillfället i utformningen av plattformen för en ny bopolitik för Sverige, bjuder Global Utmaning in relevanta aktörer för att diskutera möjliga riktlinjer för hur upprustning av det befintliga bostadsbeståndet bör gå till för att fungera som ett verktyg i att lösa bostadsfrågan på ett hållbart sätt.

Policydialog 4: Tema Byggande
28 April 2020

Bygg- och fastighetssektorn står för en stor del av samhällets utsläpp av växthusgaser. 2015 motsvarade det 18 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Boverkets miljöindikatorer visar att bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan ökat ytterligare sedan dess. Själva byggandet står för ca 70% av bygg- och fastighetssektorns klimatpåverkan. Utöver det tillkommer ytterligare ca 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter in i den svenska byggprocessen årligen genom globala varukedjor för byggmaterial.

Byggandet måste således flytta högre upp på den dagordningen med ett ökat fokus på klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. För att ge frågor som energiförsörjning och träbyggande, både vad gäller bostadshus och i industrisektorn, en större plats i debatten samlar den fjärde policydialogen alla relevanta aktörer för att hitta lösningar för att effektivisera det hållbara byggandet.

Policydialog 5: Konkretisering av plattformen
27 Maj 2020

Det krävs ett nytt samlat grepp från ansvariga på nationell, regional och kommunal nivå för att ta fram strategier för bostadsfrågan. Efter att ha rett ut vilka problem och möjliga lösningarna som redan finns, och som kan vara hörnstenar i att komma vidare i en annars låst debatt, konkretiseras förslagen genom att testa hur det skulle kunna införlivas i tre olika geografiska lägen. 

Till dialogen om konkretisering bjuds tre kommuner in för att kommentera på och konkretisera hur plattformen skulle kunna förverkligas. 

Policydialog 6: Finansieringslösningar
16 Juni 2020

Under samtalsseriens gång har bopolitikens utmaningar och möjliga lösningar diskuterats. En rad ämnen har avhandlats, allt från samverkan till byggande, men samtalen har ofta landat i frågan om finansiering. Vi utökar därför policy dialog-serien med ett samtal med fokus på just finansiering och tittar närmare på hur sociala obligationer kan användas för att lösa dagens knutar.

Digitala Almedalen: En ny bopolitik för Sverige – Samverkan, rättigheter och ansvar
12.35-13.05, 30 juni 2020 

Global Utmaning vill, som politiskt obunden tankesmedja, bryta dödläget kring bostadsfrågan och få tillstånd ett nytt samlat grepp från ansvariga på nationell och kommunal nivå för att ta fram strategier för bostadsfrågan. Under våren 2020 har tankesmedjan anordnat sex policydialoger om En ny bopolitik för Sverige där vi djupdykt i olika tematiska områden med det övergripande syftet att ta fram en plattform för en ny samverkansmodell. Aktörer från offentlig sektor, politik, näringsliv, forskning och civilsamhälle har deltagit i konstruktiva diskussioner för att komma vidare i en annars låst debatt.

Nu sammanställer vi resultatet från dialogerna och innan höstens lansering vill vi dela med oss av våra fynd. Till Boinstitutets digitala Almedalen, bjuder Global Utmaning in Sophie Nachemson-Ekwall, Christer Larsson, Carl-Johan Engström och representanter från regering och riksdag för att diskutera kärnan i plattformen. 

November 2020 – Lansering 

Resultatet från dialogserien, den färdiga plattformen och policyrekomendationer, överlämnas till regeringen samt debattinlägg publiceras i dagspress.

 

Debatt

Arkitekten Debatt: Från låsningar till lösningar i bostadsfrågan 4 mars 2020
Fastighetssverige: Elin Fabre: ”Bostadsmarknaden fungerar inte” 9 juni 2020

Kontakt

Tove Julin, tove.julin(a)globalutmaning.se