Meny

Forskarnätverk #UrbanGirlsMovement

På Global Utmanings initiativ har ett forskarnätverk följt #UrbanGirlsMovement. Huvudsyftet med forskarnätverket var att samla pågående forskning i närliggande områden till feministisk stadsutveckling och deltagandeprocesser i stadsutveckling, skapa synergier mellan forskningsprojekt och att tillgängliggöra forskningsresultat för att fylla de faktiska behov på ny kunskap som praktiker på området efterfrågar.

Nätverket består av cirka 10-15 forskade från bland annat Stockholms universitet, KTH, RISE, Uppsala universitet, Södertörns högskola, Exeter University Business School och Mistra Urban Futures. Medlemmarna deltog ofta i innovationslabben, och träffades ungefär varannan månad för att diskutera utkomsten av labben och forskning i kringliggande områden. Underlaget från träffarna användes sedan som stöd i fortsättningen av projektet.

Samverkan i nätverket och mellan nätverket och Global Utmaning väntas resultera i ett antal artiklar under ledning av olika forskare och genom konstellationer involverade i nätverket. En konferens under ledning av Global Utmaning och tjejerna som deltagit i #UrbanGirlsMovement kommer äga rum 31 oktober 2019 i samband med att #UrbanGirlsMovement Botkyrka sammanfattar året och tar sats för att skala upp resultaten. Här har medlemmarna i nätverket en viktig roll i att bidra med aktuell forskning inom närliggande områden för möjligheten att översätta relevant akademisk kunskap till praktiknära metoder. Konferensen har en bred målgrupp och riktar sig till forskare, praktiker, beslutsfattare och en intresserad allmänhet. Save the date!

Två examensarbetare från Stockholms universitet har bedrivit följeforskning på #UrbanGirlsMovement. Följeforskningen har resulterat i två masteruppsatser i kulturgeografi. En uppsats har fokus på den inkluderande processen och en uppsats har fokus på den urbana formen. Forskarnätverket har fungerat som stöd för exjobbarna i detta följeforskningsarbete.

Var kommer forskarna från?

KTH
Forskarna från KTH var intresserade av att närstudera vad som händer i stadsutvecklingsprocessen. De såg möjligheten att följeforska på diverse verktyg som MethodKit och Block by Block för att utveckla mer effektivt stöd för medborgardialog, co-creation och samverkan. Det gröna stadsrummet och allmänningars funktioner var ett annat relevant forskningsområde för projektet. För vilka skapas värden? Vad sker när täthet skapar allt större konkurrens om utrymmet. Och varför är man inte på en viss plats?

RISE
På RISE finns ett stort intresse för normkreativ innovation och utveckling av dialog- och medskapandeprocessor för en hållbar stadsutveckling i samverkan med både offentlig sektor, aktörer i byggbranschen, NGOs och invånare. Man har kopplat samman projektet med liknande insatser som pågår i andra delar av Sverige för att studera vad de kunskaper som utvecklas i respektive fall får för inverkan på den traditionella planeringen när det utmanar den gängse idén om representation.

Stockholms universitet
Masterstudenterna från Stockholms Universitet har båda studerat processen och den fysiska miljön med avstamp i Agenda 2030, mål 11 om hållbara städer, New Urban Agenda såväl som kvalitativ data som samlas in genom djupintervjuer, enkäter och observationer.

Södertörns högskola
I forskningsprojektet Reinvent utforskas olika ämnen i samarbete med näringslivet (stadsplanerare, bostadsbolag och arkitekter) om hur förorten kan återskapas på ett hållbart sätt med ett speciellt fokus på Stockholms södra förorter. Forskarna är främst intresserade av social hållbarhet och hur socialt kapital kan byggas in i suburbana områden för att förbättra invånarnas välmående. För närvarande genomför de fältstudier i närområdet där de följer unga tjejer på en ungdomsgård samt mammor på en öppen förskola.

Uppsala universitet
Institutet för bostads- och urbanforskning på Uppsala Universitet forskar om mångkulturella frågor kopplade till stadsutveckling och kommer vara en viktig aktör i framtagandet av det kvantitativa ramverket som kan bli stöd för uppskalning, generalisering och internationell spridning av projektresultatet.

UN-Habitat
UN-Habitats forskningsavdelning bidrar genom att testa nya sociala indikatorer på projektet. Dessa syftar till genomförande och uppföljning av Agenda 2030 med särskilt fokus på mål 11 samt den New Urban Agenda samt är kopplat till FN:s City Prosperity Index.

Expert Group

Från och med den 8 mars 2020 har forskarnätverket omformulerats till en tvärsektoriell expertgrupp med syftet att även bli mer transnationell framöver för att utveckla initiativet i en global kontext.

Kontakt

Är du sugen på att veta mer? Kontakta oss!
Emelie Anneroth: emelie@anneroth.se
Caroline Wrangsten: cwrangsten@gmail.com

Omslagsfoto: Joe Diaz/Flickr