Meny

Ny rapport: Det lokala genomförandet av de globala agendorna

Ny rapport: Det lokala genomförandet av de globala agendorna
Global Utmaning

2 år sedan

Idag på FN:s World Cities Day, presenterar tankesmedjan Global Utmaning en rapport med fokus på det lokala genomförandet av Agenda 2030, mål 11 om hållbara städer och den Nya urbana agendan. Rapporten synliggör konkreta förslag från organisationer, företag och kommuner som tankesmedjan samlat för dialoger under de senaste åren. 

– De globala hållbarhetsmålen måste genomföras på lokal nivå. Framförallt brottas Sverige med en allt mer ohållbar och ojämlik bostadssituation. Sverige behöver därför en nationell urbanpolitik som stöd för kommuner, regioner och andra aktörer. Men det kommer kräva att bostadspolitiken och stadsutveckling behandlas på ett integrerat vis. Politiken bör tas fram tillsammans med de som berörs direkt av den och de som ska genomföra den, säger Elin Andersotter Fabre, rapportförfattare.

I rapporten presenteras 60 vägledande rekommendationer på vad en integrerad svensk stadspolitik bör innehålla. Några av förslagen:

1. En ny socialt hållbar bostadspolitik

Sverige har en allt mer ohållbar och ojämlik bostadssituation. Hur kan Regeringen hantera detta? Bostadspolitiken behöver främja boendeformer som är ekonomiskt tillgängliga för den del av befolkningen som inte har råd att köpa sin bostad eller som inte har tillräcklig kötid för att få en hyresrätt

2. Olika boendeformer för olika behov

Det behövs blandade upplåtelseformer, det vill säga bostadsrätter, hyresrätter eller kooperativa ägandeformer. Det behövs även en variation av kostnadsnivå och standard

3. Hållbart bostadsbyggande

Kvalitet och hållbarhet måste komplettera numerärer och bli ett krav i dialogen med kommunerna när det kommer till bostadsbyggande och upprustning.

4. Bostäder och stadsutveckling hänger ihop

Sveriges Regering behöver se staden ur ett helhetsperspektiv, och inte separera bostadspolitiken från stadsutvecklingen.

5. Feministisk stadsplanering

En integrerad stadspolitik behöver ha ett starkt fokus på minskad ojämlikhet och jämställdhet. En ny feministisk stadsplanering skulle möta samtligas behov och inkludera alla grupper i processen, oberoende av kön, ålder och socio-ekonomisk situation.

6. Nytt fokus för infrastruktursatsningar

Det behövs ett skifte i synen på infrastruktur där bilen är i fokus. Istället måste en jämlik tillgång till stadens funktioner där människan sätts i fokus främjas. Alla former av subventioner för bilister behöver avskaffas.

7. Sammanhållning mellan stad och landsbygd

Politiken måste uppmärksamma hela det komplexa urbana landskapet. Att integrera staden i det större regionala sammanhanget kommer vara en nyckelfaktor för regional tillväxt.

8. Mäta lokala fotavtryck

Att kommunerna börjar mäta sina fotavtryck, konsekvenserna av invånarnas livsstilar kommer att bli avgörande för Sveriges klimatomställning.

9. Människan i centrum för upphandling

Social urbanism, att ingen stadsutveckling ska ske utan positiva sociala följder, är en bärande princip på många håll globalt och borde bli en hörnpelare vid offentlig upphandling genom hela stadsutvecklingsprocessen.

 

Rapporten presenteras på Urban Talks i Stockholm idag 31 oktober där Karolina Skog, miljöminister deltar tillsammans med Tobias Kettner från UN-Habitat. Följ oss på twitter från lanseringen. En video från lanseringen kommer även att finnas tillgänglig att se i efterhand.  Läs även en debattartikel på Dagens Samhälle.

Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *