Meny
EKONOMI & GOVERNANCE

EKONOMI & GOVERNANCE

Europas ekonomier står inför stora utmaningar. Demografin med en åldrande befolkning reser frågor kring framtidens finansiering av välfärden. Den fjärde industriella revolutionen innebär stora möjligheter till värdeskapande, tillväxt och jobb, men kommer ofrånkomligen också leda till att jobb försvinner. Populistiska partier vinner stora framgångar och fler länder rör sig i en alltmer auktoritär riktning. Den ekonomiska utvecklingen i stort präglas av stagnation, för en del länder i norr är utvecklingen god medan den ekonomiska och sociala krisen dröjer sig kvar i flera länder i syd.

Dagens ekonomiska beslutsfattare står inför nya prövningar. De tillväxtparadigm som tidigare har varit vägledande har kommit till ände. Delvis på grund av ekonomins förändrade natur, det finansiella systemets framväxt och att en systemsyn ofta har saknats i konventionella ekonomiska modeller. Sökandet efter en hållbar, uthållig, inkluderande och smart tillväxt som samspelar med en ny ekonomisk teoribildning för ekonomisk politik är efterfrågat i det internationella ekonomiska samtalet.

Samtidigt som Europas ekonomier står inför stora utmaningar är Europasamarbetet i kris. Populistiska partier vinner stora framgångar och fler länder rör sig i en alltmer auktoritär riktning. Den ekonomiska utvecklingen i stort präglas av stagnation, för en del länder i norr är utvecklingen god medan den ekonomiska och sociala krisen dröjer sig kvar i flera länder i syd. Brexit har skakat om kontinenten och EU befinner sig i en existentiell kris. Europa behöver balanseras om och återvinna förtroendet från sina medborgare. Det är både EU och medlemsländerna som behöver leverera, de är beroende av varandra. Denna historiska gemenskap och den ekonomiska och sociala utveckling som Europasamarbetet har bidragit till finns det all anledning att värna förlorade sin närmsta allierade i EU och måste nu delvis söka ny påverkansstrategier.

Diskussionen om en ”ever closer union” eller ett närmre samarbete i eurozonen påverkar också Sverige och svenska intressen. I flera frågor som har stor betydelse för näringslivets förutsättningar, till exempel bioekonomin, spelar europeisk lagstiftning minst lika stor betydelse som svensk. Europasamarbetet är i behov av en ny giv för att vitaliseras och vinna i förtroende, och de nordiska ländernas erfarenheter har många viktiga erfarenheter att dela med sig av när nästa vision för EU ska formuleras.

Tankesmedjans program inom Ekonomi och Europa handlar om att belysa riskerna i det finansiella systemet och visa på hur globala regleringar och eventuella skatter kan minska risker och bättre bidra till den reella ekonomin. Inom programmet undersöker vi vägarna till en ny, hållbar uthållig inkluderande tillväxt. Samtidigt som vi vill öka den strategiska kunskapen och förmågan i EU-frågor, med syftet att öka Sveriges påverkanskapacitet i Europa.

 

 

Publikationer:

Hållbar Ägararkitektur för Sverige
Tio policyförslag som tar Europa ur krisen
BRICS roll i internationellt samarbete och i utvecklingen av internationella relationer
Global Economic Governance. Om G20 och de nordiska länderna
Vi tar debatten om framtidens Europa
Towards a Sustainable Financial System

Rapportserien Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa (2010-2011):

Vad gör rika med sina pengar? Om inkomster, skatter och investeringar.
Makten över skatten. Optimal beskattning med ett globalt perspektiv.
Naturligt hög arbetslöshet. Om sambandet mellan politik och jämviktsarbetslöshet.
Hur tänds ljuset i tunneln? Vägar ur den europeiska krisen.
En global lyxfälla? Långsiktiga perspektiv på hushållens skuldsättning.
En global balansakt. Om sparandeobalanser och kriser.