Meny
HÄLSA & VÄLFÄRD

HÄLSA & VÄLFÄRD

Den sociala utvecklingsdimensionen och de globala hälsofrågorna har aldrig varit mer angelägna. De har heller aldrig varit mer sammankopplade med andra utvecklingsdimensioner, eller mer komplicerade. Programområdet Hälsa & Välfärd tar ett brett grepp kring de sociala globala frågorna och bidrar med nya idéer och policyförslag för att människors tillvaro och framtidsutsikter kan förbättras, både i Sverige samt genom det svenska biståndet och utvecklingssamarbetet. Programmet stödjer genomförandet av Agenda 2030 och lyfter särskilt de mål och investeringar som blir avgörande för människors hälsa, välmående och försörjningsmöjligheter.

Jämlik hälsa, barns utbildning, unga kvinnors ekonomiska egenmakt, och samhällen som på ett inkluderande sätt tar hänsyn till människor som flytt krig och konflikter, är alla förutsättningar för hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt. Programmet bidrar till politisk vägledning i de sociala globala frågorna och synliggör och konkretiserar synergier mellan olika områden. Såväl välfärden som utvecklingsbiståndet kommer med stor sannolikhet behöva omdefinieras och omorganiseras för att möta utmaningarna vi står inför. Med forskning och goda exempel som utgångspunkt bidrar plattformen till att policys och politiska beslut grundas på evidens och speglar den verklighet som vi lever i.

Sverige som biståndsaktör har en stark ställning globalt och en viktig röst inom globala hälsofrågor. När världen går från Millenniedeklarationen till Agenda 2030 krävs bredare samarbeten, nya idéer och strategier inom den svenska biståndspolitiken och utvecklingssamarbetet.

Tankesmedjan arbetar utefter den inriktning som haft stort genomslag i framtagandet av post 2015-agendan, med ledordet ”leave no one behind”. Det handlar om att arbetet med att uppfylla och implementera de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 ska omfatta alla människor, utan undantag som ska kunna leva hållbara och hälsosamma liv.

Rosanna_web2 

Kontakt

Rosanna Färnman rosanna.farnman(a)globalutmaning.se

Pågående projekt

Reinventing Development Policy in the Global Era
#UrbanGirlsMovement

Publikationer

Debatt: Sverige behöver en samlad röst för global hälsa
Global och lokal hälsa
12 Vägar till Global hälsa – från forskning till policy 
Kvinnors och flickors hälsa i sviktande stater – vägen till utveckling
Debatt: Efter Ebolan – det räcker inte att människor bara överlever
Global hälsa i perspektiv – Agenda 2030 och det svenska utvecklingssamarbetet
Debatt: Minskat hälsobistånd – ingen bra signal när Agenda 2030 sjösätts
BRICS roll i internationellt samarbete
Global Economic Governance

Seminarier och konferenser

Samtalsserie på Kulturhuset: Hälsa och välfärd – växande globala klyftor
Localizing Global Agendas – social focus; key to leave no one behind, panelsamtal och workshops
Almedalen: Rätten till säkert sex – svenskt bistånd för global hälsa
Seminarium och rapportlansering: Utvecklingssamarbete för global hälsa i en ny tid, med KI
Almedalen: Sveriges framtida roll inom global hälsa, med RFSU och Läkare Utan Gränser
Almedalen: Urbanisering och global hälsa – hållbara städer och sociala investeringar
#GUhealth16 Global Health in Conflict, Poverty and Fragility – Achieving the 2030 Agenda
Seminarium och rapportlansering: Agenda 2030 och det svenska hälsobiståndet